n

Privatumo politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam – informāciju par nolūkiem, kādiem personas dati tiek apstrādāti, piemērojamo juridisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes laiku datu vākšanas un datu apstrādes laikā. datu subjekta personas datus.

DATU KONTROLĒTĀJS UN VIŅA KONTAKTI

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir MB Brandnomika Įm. Kods: 305666240, juridiskās adreses adrese Aušros al. 66A, LT-76233 Šiauliai, (turpmāk – Brandnomika);

2. Brandnomika kontaktinformācija par jautājumiem, kas saistīti ar personas datu apstrādi – robertas@brandnomika.lt. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai sazinoties ar Brandnomika juridisko adresi, jūs varat uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieteikumu par savu tiesību izmantošanu var iesniegt saskaņā ar 23. punktu.

3. Brandnomika kontaktinformācija, lai informētu par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem: robertas@brandnomika.lt

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

4. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

5. Privātuma politika tiek piemērota, lai nodrošinātu šādu grupu (turpmāk – Klienti) privātuma un personas datu aizsardzību:

5.1. privātpersonas – Brandnomika klienti (tostarp potenciālie, bijušie un tagadējie);

5.2. Brandnomika biroja un citu telpu apmeklētājiem, arī tiem, kas izmanto videonovērošanas sistēmu;

5.3. Brandnomics izveidoto vietņu apmeklētāji;

5.4. personas, kuru personas dati tiek apstrādāti sociālajos tīklos un ir iesaistīti Brandnomika organizētajās mārketinga aktivitātēs.

6. Brandnomika rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem – Fizisko personu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamentu un Padomi 2016. gada. 27. aprīlis Regula 2016/679 par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk “regula”) un citi piemērojamie tiesību akti attiecībā uz privātumu un datu apstrādi.

7. Privātuma politika attiecas uz datu apstrādi neatkarīgi no formas un / vai vides, kurā Klients sniedz personas datus (personīgi, Brandnomika vietnē, papīra formātā vai pa tālruni).

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS

8. Brandnomika apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

8.1. Pakalpojumu sniegšana un klientu konsultēšana:

8.1.1. identificēt klientu;

8.1.2. līgumu sastādīšana un slēgšana;

8.1.3. sniegt pakalpojumus;

8.1.4. attīstīt jaunus pakalpojumus;

8.1.5. preču un pakalpojumu reklamēšanai un attīstīšanai vai komerciāliem mērķiem;

8.1.6. apkalpot klientus;

8.1.7. izskatīt iebildumu paziņojumus vai prasības;

8.1.8. noturēt klientus, palielināt lojalitāti, veikt apmierinātības aptaujas; 8.1.9. administrēt norēķinus;

8.1.10. piedzīt un piedzīt parādus;

8.1.11. uzturēt un uzlabot vietnes un mobilās lietotnes;

8.2. Biznesa plānošana un analīze;

8.3. Lai aizsargātu klientu drošību un uzņēmuma aktīvus;

8.4. Citiem īpašiem mērķiem, kuriem Klienta piekrišana ir iegūta, sniedzot Brandnomika īpašus datus.

PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS

9. Brandnomika apstrādā Klienta personas datus, pamatojoties uz šādu juridisko pamatu –

9.1. līguma noslēgšana un izpildīšana – lai noslēgtu līgumu pēc Pasūtītāja pieprasījuma un nodrošinātu tā izpildi (par līgumu tiek uzskatīta arī mutiska vienošanās par preces vai pakalpojuma iegādi);

9.2. Izpilde – lai izpildītu saistības, kas paredzētas Brandnomika saistošajos ārējos tiesību aktos;

9.3. pamatojoties uz Klienta, datu subjekta, piekrišanu;

9.4. likumīgās (likumīgās) intereses – lai īstenotu pastāvošās attiecības vai noslēgto līgumu starp Brandnomika un Klientu vai likumā noteiktās (likumīgās) Brandnomika intereses.

10. Brandnomika likumīgās (likumīgās) intereses ir:

10.1. iesaistīties komercdarbībā;

10.2. pirms pakalpojumu iegādes pārbaudiet Klienta identitāti; 10.3. nodrošināt līgumsaistību izpildi;

10.4. saglabāt klientu pieprasījumus un lietojumprogrammas, kas saistītas ar pakalpojumu sniegšanu;

10.5. veikt pasākumus, lai piesaistītu un / vai noturētu klientus;

10.6. segmentēt klientu datu bāzi, lai nodrošinātu efektīvāku pakalpojumu sniegšanu;

10.7. izveidot un uzlabot preces un pakalpojumus;

10.8. reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus ziņojumus;

10.9. nosūtīt citus paziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei nozīmīgiem notikumiem, kā arī veikt klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to izmantošanas pieredzi;

10.10. novērst krāpšanos pret uzņēmumu;

10.11. nodrošināt uzņēmuma vadību, finanšu un biznesa uzskaiti un analīzi;

10.12. nodrošināt efektīvus uzņēmuma vadības procesus;

10.13. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

10.14. administrēt maksājumus;

10.15. informēt uzņēmumu par notiekošajām darbībām.

PERSONAS DATU APSTRĀDE

11. Brandnomika apstrādā klientu datus, izmantojot moderno tehnoloģiju