n

Privatumo politika

Asmens duomenų apsaugos politika

Privatumo politika siekiama teikti fiziniam asmeniui – duomenų subjektui – informaciją, kokiais tikslais tvarkomi asmens duomenys, koks taikomas teisinis pagrindas, tvarkymo apimtis, apsauga ir tvarkymo terminas duomenų rinkimo metu bei tvarkant duomenų subjekto asmens duomenis.

DUOMENŲ VALDYTOJAS IR JO KONTAKTINIAI DUOMENYS

1. Asmens duomenų tvarkymo valdytojas yra MB Brandnomika Įm. Kodas: 305666240, buveinės adresas Aušros al. 66A, LT-76233 Šiauliai, (toliau – Brandnomika); 

2. Brandnomika kontaktiniai duomenys su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais – robertas@brandnomika.lt. Pasinaudojus šiais kontaktiniais duomenimis ar kreipiantis Brandnomika buveinės adresu, galima užduoti klausimų apie asmens duomenų tvarkymą. Prašymą pasinaudoti savo teisėmis galima pateikti remiantis 23 punktu. 

3. Brandnomika kontaktiniai duomenys informavimui apie galimus duomenų apsaugos pažeidimus: robertas@brandnomika.lt

BENDROSIOS NUOSTATOS

4. Asmens duomenys yra bet kokia informacija apie identifikuotą ar identifikuojamą fizinį asmenį. 

5. Privatumo politika taikoma šių grupių privatumo ir asmens duomenų apsaugai užtikrinti (toliau – Klientai): 

5.1. fizinių asmenų – Brandnomika klientų, (įskaitant, potencialių, buvusių ir esamų); 

5.2. Brandnomika biuro ir kitų patalpų lankytojų, įskaitant tų, kuriems naudojama vaizdo stebėjimo sistema; 

5.3. Brandnomika sukurtų interneto svetainių lankytojų; 

5.4. asmenų, kurių asmens duomenys tvarkomi socialiniuose tinkluose ir yra susiję su Brandnomika organizuota rinkodaros veikla. 

6. Brandnomika rūpinasi Klientų privatumu ir asmens duomenų apsauga, gerbia Klientų teises į asmens duomenų tvarkymo teisėtumą pagal taikomus teisės aktus – Fizinių asmenų apsaugos įstatymą, Europos Parlamento ir tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentą 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas) ir kitus taikomus teisės aktus, susijusius su privatumu ir duomenų tvarkymu. 

7. Privatumo politika taikoma duomenų tvarkymui, nepriklausomai nuo to, kokia forma ir (arba) aplinkoje Klientas pateikia asmens duomenis (asmeniškai, Brandnomika interneto svetainėje, popieriniu formatu ar telefonu).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS

8. Brandnomika asmens duomenis tvarko tokiais tikslais:

8.1. Paslaugų teikimas ir klientų konsultavimas: 

8.1.1. klientui identifikuoti; 

8.1.2. sutartims parengti ir sudaryti; 

8.1.3. paslaugoms suteikti;

8.1.4. naujoms paslaugoms plėtoti; 

8.1.5. prekėms ir paslaugoms reklamuoti bei plėtoti arba komerciniais tikslais; 

8.1.6. klientams aptarnauti; 

8.1.7. prieštaravimo pareiškimams ar pretenzijoms nagrinėti; 

8.1.8. klientams išlaikyti, lojalumui kelti, pasitenkinimo tyrimams atlikti; 8.1.9. atsiskaitymams administruoti; 

8.1.10. skoloms atgauti ir išieškoti; 

8.1.11. svetainėms ir mobiliosioms programoms išlaikyti ir veiklai pagerinti; 

8.2. Verslui planuoti ir analizuoti; 

8.3. Klientų saugumui, įmonės turtui apsaugoti; 

8.4. Kitais specifiniais tikslais, kuriems yra gautas Kliento sutikimas, teikiant konkrečius duomenis Brandnomika.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

9. Brandnomika Kliento asmens duomenis tvarko remdamasi šiuo teisiniu pagrindu – 

9.1. sutarties sudarymas ir vykdymas – siekiant sudaryti sutartį Kliento prašymu ir užtikrinti jos vykdymą (sutartimi laikomas ir žodinis susitarimas dėl prekės ar paslaugos pirkimo); 

9.2. teisės aktų vykdymas – siekiant įvykdyti Brandnomika privalomuose išoriniuose teisės aktuose numatytą įsipareigojimą; 

9.3. remiantis Kliento, duomenų subjekto, sutikimu; 

9.4. teisiniai (legitiminiai) interesai – siekiant įgyvendinti tarp Brandnomika ir Kliento esamus ryšius ar sudarytą sutartį, arba įstatymuose numatytus Brandnomika (teisėtus) interesus. 

10. Brandnomika teisiniai (legitiminiai) interesai yra: 

10.1. verstis komercine veikla; 

10.2. tikrinti Kliento tapatybę prieš įsigyjant paslaugas; 10.3. užtikrinti sutarties įsipareigojimų vykdymą; 

10.4. išsaugoti Klientų prašymus ir paraiškas, susijusias su paslaugų teikimu; 

10.5. imtis veiksmų Klientams pritraukti ir (arba) išlaikyti;

10.6. segmentuoti klientų duomenų bazę efektyvesniam paslaugų teikimui užtikrinti; 

10.7. kurti ir tobulinti prekes ir paslaugas; 

10.8. reklamuoti savo paslaugas, išsiunčiant komercinius pranešimus; 

10.9. išsiųsti kitus pranešimus apie sutarties vykdymo eigą ir sutarties vykdymui reikšmingus įvykius, taip pat atlikti Klientų apklausas apie prekes bei paslaugas ir jų naudojimo patirtį; 

10.10. užkirsti kelią sukčiavimui įmonės atžvilgiu; 

10.11. užtikrinti įmonės valdymą, finansų ir verslo apskaitą bei analizę; 

10.12. užtikrinti efektyvius įmonės valdymo procesus; 

10.13. užtikrinti ir tobulinti paslaugų kokybę; 

10.14. administruoti mokėjimus; 

10.15. informuoti bendrovę apie vykdomą veiklą.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

11. Brandnomika kliento duomenis tvarko naudodama šiuolaikinių technologijų galimybes, atsižvelgdama į esamą privatumo riziką ir Brandnomika prieinamus organizacinius, finansinius ir techninius išteklius. 

12. Brandnomika kliento atžvilgiu gali atlikti automatizuotą sprendimų priėmimą. Klientas apie tokius veiksmus Brandnomika informuojamas atskirai, remiantis teisės aktais. 

13. Automatizuotų sprendimų priėmimas, dėl kurio Klientui kyla teisinių pasekmių (pavyzdžiui, Kliento prašymo patvirtinimas ar atmetimas), gali būti vykdomas tik sutarties tarp Brandnomika ir Kliento sudarymo ar vykdymo metu, arba remiantis Kliento aiškiu sutikimu.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

14. Brandnomika apsaugo Kliento duomenis naudodama šiuolaikinių technologijų galimybes, atsižvelgdama į esamą privatumo riziką ir Brandnomika prieinamus organizacinius, finansinius ir techninius išteklius, įskaitant nurodytas apsaugos priemones: 

14.1. ugniasienę; 

14.2. apsaugos nuo įsibrovimo ir įsibrovimo aptikimo programos; 

14.3. kitas apsaugos priemones, atsižvelgus į su dabartinių technologijų plėtra susijusias galimybes.

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJŲ KATEGORIJOS

15. Brandnomika neatskleidžia tretiesiems asmenims Kliento asmens duomenų ar bet kokios paslaugų teikimo ir sutarties galiojimo laikotarpiu gautos informacijos, įskaitant informaciją apie gautas prekes ir paslaugas, išskyrus: 

15.1. remiantis Kliento aiškiu ir nedviprasmišku sutikimu; 

15.2. išoriniuose teisės aktuose numatytiems asmenims jų motyvuotu prašymu, išoriniuose teisės aktuose numatyta tvarka ir apimtimi; 

15.3. išoriniuose teisės aktuose numatytais atvejais Brandnomika teisėtų interesų apsaugai, pavyzdžiui, kreipiantis į teismą ar kitas šalies institucijas dėl asmens, kuris yra pažeidęs Brandnomika teisėtus interesus.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

16. Brandnomika neperduoda tretiesiems asmenims Asmens duomenų, išskyrus tiek, kiek būtina siekiant įgyvendinti pagrįstą verslą, užtikrinant, kad atitinkami tretieji asmenys išsaugo Asmens duomenų konfidencialumą ir užtikrina taikomą apsaugą. 

17. Brandnomika turi teisę perduoti Asmens duomenis Brandnomika tiekėjams, subrangovams, strateginiams partneriams ir kitiems, kurie Brandnomikair jų klientams padeda vykdant komercinę veiklą, siekiant įgyvendinti bendradarbiavimą. Vis dėlto tokiais atvejais Brandnomika iš duomenų gavėjų reikalauja įsipareigoti gautą informaciją naudoti tik tais tikslais, kuriais duomenys buvo perduoti, ir laikantis teisės aktų reikalavimų.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SUBJEKTŲ PRIEIGA PRIE ASMENS DUOMENŲ

18. Brandnomika neperduoda asmens duomenų į trečiąsias šalis (už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų).

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

19. Brandnomika saugo ir tvarko Klientų asmens duomenis, kol taikomas vienas iš šių kriterijų: 

19.1. tik tol, kol galioja su Klientu sudaryta sutartis ar Klientui teikiama paslauga; 

19.2. duomenys reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo renkami; 

19.3. kol visiškai peržiūrima ir (arba) įvykdoma tai, kas nurodyta Kliento prašyme; 

19.4. kol išorinių teisės aktų numatyta tvarka Brandnomika arba Klientas gali realizuoti savo teisėtus interesus (pavyzdžiui, pateikti atsiliepimus arba teisme pareikšti ieškinį); 

19.5. Kol Brandnomika turi teisinę pareigą saugoti duomenis; 

19.6. kol galioja Kliento sutikimas tvarkyti atitinkamus asmens duomenis, jei nėra kito duomenų tvarkymo teisinio pagrindo. 

20. Po to, kai 19 punkte minėtos aplinkybės nebegalioja, Kliento duomenys ištrinami. Audito įrašai saugomi ne mažiau kaip vienerius metus nuo jų atlikimo dienos.

GALIMYBĖ SUSIPAŽINTI SU ASMENS DUOMENIMIS IR KITOS KLIENTO TEISĖS

21. Klientas turi teisę gauti teisės aktuose numatytą informaciją, susijusią su jo duomenų tvarkymu. 

22. Laikydamasis įstatymų Klientas turi teisę reikalauti iš Brandnomika leisti susipažinti su savo asmens duomenimis, taip pat reikalauti iš Brandnomika juos papildyti, taisyti ar ištrinti, arba apriboti tvarkymą Kliento atžvilgiu, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi (įskaitant asmens duomenų tvarkymą, atliekamą remiantis Brandnomika teisėtais interesais), taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Šios teisės įgyvendinamos tiek, kiek duomenų tvarkymas yra susijęs su Brandnomika įsipareigojimais, kurie nustatyti pagal galiojančius teisės aktus, ir kurie vykdomi viešojo intereso labui. 

23. Klientas, siekdamas įgyvendinti savo teisę, gali pateikti prašymą tokiais būdais: 

23.1. Raštu Brandnomika (adresas: Aušros al. 66A, LT-76233 Šiauliai, Lietuva) arba siunčiant paštu; 

23.2. elektroniniu būdu, pasirašant saugiu elektroniniu parašu ir siunčiant el. paštu robertas@brandnomika.lt

24. Gavus Kliento prašymą įgyvendinti savo teisę adresu Aušros al. 66A, LT-76233 Šiauliai, Lietuva) patikrinama Kliento tapatybė, išnagrinėjamas prašymas ir vykdomas remiantis teisės aktais. 

25. Brandnomika Klientui siunčia paštu, jo nurodytu kontaktiniu adresu registruotu laišku arba el. paštu, pasirašant saugiu elektroniniu parašu (jei prašymas pateiktas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu), pagal galimybes atsižvelgus į Kliento nurodytą atsakymo gavimo formą. 

26. Brandnomika užtikrina duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų vykdymą remdamasi teisės aktais, o Klientui pateikus pretenzijas imasi naudingų veiksmų skundui išspręsti. Vis dėlto, jei tai nepavyksta, Klientas turi teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų inspekciją. 

27. Klientas turi teisę gauti nemokamai vieną kopiją su savo Brandnomika tvarkymui pateiktais asmens duomenimis. 

28. Šio dokumento 27 punkte minėtos informacijos gavimas ir (arba) naudojimas apribotas, siekiant užkirsti kelią neigiamai įtakai kitų asmenų (įskaitant Brandnomika darbuotojų) teisėms ir laisvei. 

29. Brandnomika įsipareigoja užtikrinti Asmens duomenų tikslumą ir pasitiki savo klientais, tiekėjais ir kitais trečiasiais asmenimis, kurie perduoda Asmens duomenis, kad bus užtikrintas perduotų Asmens duomenų išsamumas ir teisingumas.

KLIENTO SUTIKIMAS DĖL DUOMENŲ TVARKYMO IR TEISĖ JO ATSISAKYTI

30. Klientas sutikimą asmens duomenų tvarkymui, kurio teisinis pagrindas yra sutikimas (pavyzdžiui, komerciniam pranešimui gauti, asmens duomenų analizei), teikia asmeniškai raštu Brandnomika interneto svetainėje ar kitur, kur Brandnomika organizuoja rinkodaros veiklas. 

31. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duomenų tvarkymui duotą sutikimą tokiu pat būdu, kokiu jis duotas ir (arba) 23 punkte nustatyta tvarka. Tokiu atveju duomenų tvarkymas, paremtas pirmiau duotu sutikimu konkrečiam tikslui, nebus atliekamas. 

32. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymui, kuris atliktas Kliento sutikimo galiojimo laikotarpiu. 33. Atšaukus sutikimą, duomenų tvarkymas, kuris atliekamas remiantis kitais teisiniais pagrindais, negali būti nutrauktas.

KOMERCINIAI PRANEŠIMAI

34. Komercinių pranešimų, susijusių su Brandnomikair (arba) trečiųjų šalių paslaugomis ir kitų tiesiogiai atliekamų paslaugų užtikrinimu nesusijusiais pranešimais (pavyzdžiui, klientų apklausos), siuntimą Brandnomika vykdo išoriniuose teisės aktuose numatyta tvarka arba remiantis Kliento sutikimu. 

35. Bendrauti, taip pat siųsti komercinius pranešimus, Brandnomika gali naudodama automatinę skambinimo sistemą arba elektronines ryšių priemones. 

36. Klientas Brandnomika ir (arba) jo partnerių komerciniams pranešimams gauti sutikimą duoda asmeniškai pasirašydamas Brandnomika interneto svetainėje ar kitur, kur Brandnomika organizuoja rinkodaros veiklas. 

37. Kliento duotas sutikimas komerciniams pranešimams gauti galioja iki jo atšaukimo (taip pat baigus galioti paslaugų sutarčiai). Klientas bet kuriuo metu gali atsisakyti toliau gauti komercinius pranešimus vienu iš šių būdų: 

37.1. siųsdamas el. pašto adresu: robertas@brandnomika.lt

37.2. skambindamas telefonu: (8-615) 94984; 

37.3. Brandnomika biure raštu pateikdamas prašymą; 

37.4. pasinaudojęs komercinei komunikacijai numatyta automatizuota galimybe atsisakyti toliau gauti pranešimus, paspaudęs atsisakymo nuorodą, esančią atitinkamo komercinio pranešimo (el. pašto) pabaigoje. 

38. Brandnomika nutraukia komercinių pranešimų siuntimą, kai tik apdorojamas Kliento prašymas. Prašymo apdorojimas priklauso nuo technologinių galimybių, kurios gali užtrukti iki trijų parų. 

39. Išsakydamas savo nuomonę apklausose ir palikdamas savo kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, telefono nr.), Klientas sutinka, kad Brandnomika gali su juo susisiekti, pasinaudojusi pateikta kontaktine informacija, susijusia su Kliento pateiktu vertinimu.

INTERNETO SVETAINIŲ LANKYMAS IR SLAPUKŲ TVARKYMAS

40. Brandnomika interneto svetainėse gali būti naudojami slapukai: 

40.1. Slapukai yra rinkmenos, kurias svetainė išsaugo vartotojų kompiuteriuose, siekiant identifikuoti vartotoją ir jam supaprastinti naudojimąsi svetaine. Interneto naršykles galima konfigūruoti taip, kad jos įspėtų klientą apie slapukų naudojimą ir leistų pasirinkti, ar klientas sutinka jas priimti. Slapukų nepriėmimas nedraudžia klientui naudotis interneto svetaine, tačiau tai gali apriboti kliento svetainės naudojimo galimybes. 

40.2. Brandnomika interneto svetainėse gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų asmenų svetaines, kurios turi savo naudojimo ir asmens duomenų apsaugos taisykles, už kurių išsamumą Brandnomika neatsako.

KITOS NUOSTATOS

41. Brandnomika turi teisę keisti ir papildyti Privatumo politiką, taip pat sudaryti sąlygas su ja susipažinti Klientui, ją paskelbti Brandnomika interneto svetainėje. 

42. Brandnomika išsaugo ankstesnes Privatumo politikos versijas ir jos yra prieinamos interneto svetainėje.